X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خط خطی های ذهن من !×!
بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند نمیتوانی !! ☺
قمـر هـاشمیـان نـــاز کشیـدن دارد ... ×!×
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ساعت 19:27 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 0 نظر )

قمـر هـاشمیـان نـــاز کشیـدن دارد

نمـک عشق ابالفضل(ع) چشیدن دارد


تیـغ کافیست ترنج از سر راهـم بردار

مات یوسف شدن انگشت بریدن دارد


بیـن دل تا به دو دستان ابالفضل رشید

صحـن بین الحرمین است دویدن دارد


اشک هایت سر نی حرف دل زینب بود

اشک های تو گران است خریـدن دارد


اضطـراب حـرم شعـر و غزل آب نبود

بـی علمـدار شـدن جامه دریدن دارد


چاپ این مطلب: کلیک کنید

مادر، مادر، مادر باید راضی باشد...
سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1393 ساعت 11:49 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 4 نظر )

مادر، مادر، مادر باید راضی باشد...

از بچگی به ما می گفتند بهشت زیر پای مادران است، یعنی اگر

میخواهیـد بهشـتـی شویـد باید مادرتـان از شما راضی باشد.

شخصـــی خدمــت پیـــامبـر (ص) رسیــد و عـرض کـرد:

بــه چــه کســی نیکـی کنـم؟ حضـرت فـرمود: بـه مـادرت.

آن شـخـص ســه مـرتبـه ایـن سـوال را پـرسید و حضـرت

در هـر ســه بار همین پاسـخ را دادند، بار آخر پیامبر  فرمودند:

بـه پــدرت. در روایـت آمـده اسـت کـه روزی پیامبـر(ص) به

یـاران خـود فرمـودند:دعـای مـادر زودتـر به اجابت می رسد،

اصحـاب علـت را پرسیدند؛ حضرت فرمودند : چون او مهربانتر

از پــدر اسـت، به همیـن خاطـر دعای او بدون اجابت نمیماند

آیت الله مجتهدی تهرانی


چاپ این مطلب: کلیک کنید

مــرد باش 4 ×!×
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ساعت 10:49 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 6 نظر )

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ »»

همســـرت یـــه ﺩﺧﺘـــﺮ لاغــــر و تـرکــه ای بــاشــه

ﺍﻣـﺎ ﺍﻻﻥ ﯾـﮑــﯽ ﮐﻨـﺎﺭﺗـﻪ ﮐــﻪ ﯾـﻪ ﮐﻢ ﺗﭙﻠــﻪ ﺍﻣـﺎ ﯾـﻪ ﺩﻧﯿــﺎ

ﻣﻬـﺮبـﻮﻧـﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﮐــﻪ ﺍﺯ ﮐﻨــﺎﺭﺵ ﺑـــﻮﺩﻥ ﻟـــﺬﺕ ﻣﯿ ﺒــﺮﯼ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ شوهـرت ﯾﻪ ﺟﻮﻭﻥ ﭘﻮﻟـﺪﺍﺭ ﻓﮑﻠﯽ ﺑﺎشـه

ﺍﻣـﺎ ﺍﻻﻥ ﯾﮑـﯽ ﮐﻨـﺎﺭﺗﻪ ﮐـﻪ ﯾﻪ ﮐـﻢ ﺳﻨـﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﻩ ﺍﻣـﺎ ﮐﻨﺎﺭﺵ

ﭼﻨﺎن ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﻣﺎﻣـﺎﻧﺖ ﻧﺪﺍﺭﯼ

ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺩﻟـﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺣﺮﻑ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻪ

ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﭼﺸﻢ .. ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﯾﮑﻢ ﻟﺠﺒﺎﺯﻩ

ﺍﻣـﺎ ﺗـﻮ ﺭﻭ ﺳـﺮ ﺷـﻮﻕ ﻣﯿـﺎﺭﻩ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﻥ می کنی

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﺷﻮﻧﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ

ﺍﻻﻥ ﯾﮑـﯽ ﮐﻨﺎﺭﺗـﻪ ﮐﻪ ﻗـﺪﺵ ﺍﻭﻧﻘـﺪﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴـﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ

ﻭﻗﺘـﯽ ﮐﻨـﺎﺭﺷﯽ ﺣﺲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﺧﻮﺑـﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ

ﺩﻭﺭ ﻣﯿــﺸـــﯽ و ﯾــــﻪ ﮐــﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻫــــﺎﺕ ﻣﯿــﺨﻨــﺪﯼ

ﺍﯾﻦ ﻗـﺪ ﮐﻮﺗـﺎﻫﻪ .. ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻠـﻪ .. ﺍﯾﻦ ﻣﺴـﻦ ﺗﺮﻩ .. ﺍﯾـﻦ ﻟﺠﺒـﺎﺯﻩ

اﯾﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ .. ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ .. ﺍﺭﺯﺷﺸﻮﻥ ﺻـﺪﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ

ﺩﻟـﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ نیست ... ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾـﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻮ

ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ

ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺑــﺪﯼ... ﺍﻭﻧـﻮﻗـﺖ ﺩﯾـﮕـﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ

گاهـــی خوشبـــختــی تـــو اینــا نیســت

ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻩ


چاپ این مطلب: کلیک کنید

و زمانی که فیلم شروع شد ... ×!×
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 ساعت 13:56 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 3 نظر )

خدا لعنت کنه ظالمین رو، و همچنین

خدا لعنت کنه قومی رو که ساز ِسازش با ظالمین رو می زنندچاپ این مطلب: کلیک کنید

حلالیت طلبی ×!×
شنبه 13 اردیبهشت 1393 ساعت 09:08 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 22 نظر )

سلام علیکم

به امید حق تعالی فردا قراره عازم سرزمین وحی بشیم

نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت

بخندم یا گریه کنم

از همتون تقاضا دارم حلالمون کنید

فکرش ُ هم نکنید که فراموشتون می کنم

آقای چراغی، آقای فرزانه، آقای ساعدی، آقای نیکنام،آقای جوانمرد عزیزم ، آقا جواد عزّب ، سیدرضا، آقایان صلاح، شیخ مجید، کبـــورانی خان، حاج زهیر عشق خودم ، آقای نیک بخش، آقای روابط عمومی هیات عاشقان، آقا رضا تنها ، مرتضی خان تنها، حامد عزیزم، آقا حسین وکیلی ، هادی جان خودم، علیرضا خان مولایی ، سرکار خانم مولایی، سرکار خانم هیوا، سرکار خانم اهلی، سرکار خانم افرادی، خانم غریب حواسم به شما هم هست

خلاصه بنده هیشکدومتون رو فراموش نمیکنم

حلالمون بکنید و دعا کنید لایق باشیم

برچسب‌ها: بهرام همایون

چاپ این مطلب: کلیک کنید

مــرد باش 3 ×!×
پنج‌شنبه 11 اردیبهشت 1393 ساعت 21:27 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 6 نظر )

آقای متاهل عزیز»»»

به همسرت بگو : دوستت دارم

واژه «دوست داشتن» را فقط برای او هزینه کن

همسر تو کریستاله ! مواظب باش اون ُ نشکنی

کاری کن که به تو ایمان بیاره

تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی

از عشقت برای او هزینه کن، نه فقط از ثروتت

زیبایی همسرت را ستایش کن

کارهایی که از توانش بیرونه، به او واگذار نکن

باقی در ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: مرد باش

چاپ این مطلب: کلیک کنید

ایستگاه CNG مامونیه زرندیه افتتاح شد×!×
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 ساعت 15:19 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 4 نظر )
حجه الاسلام سرحدی امام جمعه شهر خشکرود ×!×
شنبه 6 اردیبهشت 1393 ساعت 12:25 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 1 نظر )

حجه الاسلام علیرضا سرحدی

امام جمعه شهر سبز خشکرود شدچاپ این مطلب: کلیک کنید

ریخت و پاش ×!×
پنج‌شنبه 4 اردیبهشت 1393 ساعت 13:03 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 5 نظر )

آیت الله معظم امـام خامنــه ای حفظه الله :

ممکن است در داخل جامعه کسانـى پــولدار باشنــد

و ریخت و پـاش کننــد، البته ایــن کار بــدى است،

ولى بـه خودشـان مربـوط است، امـا ریخت و پاش ما

اولاً از جیبــمـان نیســت،از بیــــت‌المـــال است،

ثانیــــاً ریخــــت و پـــــاش مــــــا مشـــوق

ریـخــــت و پـــــاش دیــگـــــران اســـــت

۱۳۸۴/۰۶/۰۸

چاپ این مطلب: کلیک کنید

حاج آقا خاطره VS بابک ×!×
سه‌شنبه 2 اردیبهشت 1393 ساعت 16:01 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 8 نظر )

اع اع اع میدونی چی شد ؟

 حاج آقا خاطره با بابک آشنا در اومد 


چاپ این مطلب: کلیک کنید

حامیان اکبرشاه ×!×
دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ساعت 23:42 | نوشته ‌شده به دست بهــرام | ( 3 نظر )

اونقدر لذت داره که آدم ببینه طرفدارهای اکبر شاه

اینقدرررررررررررررررررررر بی ادب استن

اصن آدم کیف میکنه

پ ن : شونصد هزارتا نظر با محتوای فحش های ناموسی در بایگانی موجود می باشد که گواه این مسئله است

چاپ این مطلب: کلیک کنید

 
برگه‌ها
نویسندگان
تقویم
خرداد 1396
شیدسچپج
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
آمار
بازدیدکنندگان : 187854